บริษัท เฟิร์สท์ แพลนเนท ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด

เป็นบริษัทท่องเที่ยวเต็มรูปแบบเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2540 มีการบริการที่หลากหลาย ได้แก่ บริการจองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริการจองโรงแรม บริการจองตั๋วรถไฟในยุโรป บริการจัดท่องเที่ยว ศึกษาดูงานและสัมมนาสำหรับหน่วยงาน ทั้งเส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ บริการจัดการท่องเที่ยวเฉพาะบุคคล อีกทั้งบริการโดยบุคลากร ที่มีความสามารถและประสบการณ์มาตลอดเวลา 18 ปี โดยยึดถือหลักการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

 

เส้นทาง :
วันที่ :
 / 
 / 
ชื่อผู้จอง :
เบอร์โทร :
-
อีเมล์ :
หมายเหตุ :