Tokyo 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ : 2 - 6 เมษายน พ.ศ. 2558 ฯ
สายการบิน : JET ASIA
ราคา 47,500 บาท
Tokyo 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ : 2 - 6 เมษายน พ.ศ. 2558 ฯ
สายการบิน : JET ASIA
ราคา 47,500 บาท
เทพทันใจ
รูป ปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับพระเจดีย์โบดาทาวน์ ซึ่งท่านสามารถสักการะเพื่อขอพร...
ปราสาทช็อกโกแลต
ผู้ซึ่งหลงใหลในช็อกโกแลต จนตัดสินใจเปิดโรงงานผลิตช็อกโกแลตแบ...
พระราชวังเคียงบ๊อก
สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังหลักสำหรับประทับว่าราชการของกษัตร...
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
หมู่บ้านบุกชอนฮันอ๊ก แห่งนี้ ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบ๊...
กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้
กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 ก...
ปากปล่องภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น
พื้นที่แนวภูเขาไฟที่ยังไม่ดับทางตอนกลางของอุทยานแห่งชาติอะโซ...
ปราสาทช็อกโกแลต
ผู้ซึ่งหลงใหลในช็อกโกแลต จนตัดสินใจเปิดโรงงานผลิตช็อกโกแลตแบ...
พระราชวังเคียงบ๊อก
สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังหลักสำหรับประทับว่าราชการของกษัตร...
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
หมู่บ้านบุกชอนฮันอ๊ก แห่งนี้ ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบ๊...
กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้
กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 ก...